Hotărârea nr. 76/2005

Hotărârea 76/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă familială P+E, Colonia Becas.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință familială P+E

Colonia Becaș

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D- corelare pentru locuințe familiale - strada Eugen Ionesco, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7068/431/01.02.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - - corelare pentru locuințe familiale - strada Eugen Ionesco. beneficiari Baciu Cristian, Juchi Luicuța și Bratu Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 79305/ 4851/ 43/ 06.01.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - corelare pentru


locuințe familiale - strada Eugen Ionesco. beneficiari Baciu Cristian, Juchi Luicuța și Bratu Vasile, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat și cuplat, amplasarea la 1,1 m. de la stradă, min. 0,6 m. de la limita posterioară, regimul de înălțime max. D+P+E+m, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 35% și C.U.T. = 0.9 ADC., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 79305/ 4851/43/ 06.01.2005.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 76 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)