Hotărârea nr. 759/2005

Hotărârea 759/2005 - Prelungirea contractului de asocierea nr. 173/2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4.


CONSILII L LOC AL AL MUNICIPII LI I CLIJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 173/23.11.2000

pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Bolyai nr.4.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 173/23.11.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Bolyai nr 4, detinut de SC 1ZZY IMPEX SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol,

Analizând Referatul nr. 1932 din 01.11.2005, ai Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 173/23.11.2000, detinut de SC 1ZZY IMPEX SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Bolyai nr.4, în suprafață de 16,98 mp. ■

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 173/23.11.2000, detinut de SC IZZY IMPEX SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Bolyai nr.4, în suprafață de 16,98 mp, cu o cota de asociere de 1200 RON/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de magazin mixt.

ART.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării in baza Legii nr. 10/2001, dar nu mai mult de 2 ani cu începere de la 01.11.2005 pana la 01.11.2007. Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.


Nr. 759 din 8 noiembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)