Hotărârea nr. 758/2005

Hotărârea 758/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 141/2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74.


OCON'SILIl L I OCAL AL MOLMCIPIl LLI CU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 141/03 08.2000, pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiu] Cluj-Napoca, str.Horea nr.74.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 141/03.08.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Horea nr.74, detinut de SC ZAREA SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric. Ștefan Dimitriu, Palfi Carol,

Analizând Referatul nr. 1925 din , al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 141/03.08.2000, detinut de SC ZAREA SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Horea nr.74, în suprafață de 34,17 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al 2 lit “x” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 141/03.08.2000, detinut de SC ZAREA SRL. privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Horea nr.74, în suprafață de 34,17 mp., cu o cota de asociere de 800RON/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de magazin nealimentar.

ART.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării in baza Legii nr. 10/2001, dar nu mai mult de 2 ani cu începere de la 26.07.2005 pana la 26.07.2007. Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.


Nr. 758 din 8 noiembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)