Hotărârea nr. 756/2005

Hotărârea 756/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 84/2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LV! CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr.84/22.02.2000, pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr.84/22.02.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiu! Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12, detinut de SC PERLA CLEJEAN SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol,

Analizând Referatul nr. 1937 din 01.11.2005, al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr.84/22.02.2000, detinut de SC PERLA CLEJEAN SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12, în suprafață de 42,35 mp.,

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr.84/22.02 2000, detinut de SC PERLA CLEJEAN SRL, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul CTuj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12, în suprafață de 42,35 mp., cu o cota de asociere de 900 RON/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de centru de primire curățătorie chimica si magazin nealimentar

ART.2 - Termenul asocierii este până Ia vanzarea spațiului in baza Legii nr.550/2002, dar nu mai mult de 2 ani cu începere de la 26.01.2005 pana Ia 26.01.2007. Contractul inceteaza de drept la data vanzarii spațiului in baza Legii nr.550/2002.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.

Nr. 756 din 8 noiembrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 25 voturi)