Hotărârea nr. 751/2005

Hotărârea 751/2005 - Aprobarea unor modificări la Regulamentul de urbanism pentru P.U.D. în vederea realizării de investitii de interes general.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări la Regulamentul de urbanism pentru Planul Urbanistic General în vederea realizării de investiții de interes general

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări la Regulamentul de urbanism pentru Planul Urbanistic General în vederea realizării de investiții de interes general- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.76661/1.11.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea unor modificări la Regulamentul de urbanism pentru Planul Urbanistic General în vederea realizării de investiții de interes general;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."f' și "g" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea unor prevederi ale Regulamentului general de urbanism al PUG, în scopul realizării de investiții de interes general, respectiv amplasarea de construcții inultietajate supraterane pentru staționarea și gararca autovehiculelor în zona centrală protejată,, pentru care a fost emis avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism nr. 5883/20.10.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 751 din 8 noiembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)