Hotărârea nr. 75/2005

Hotărârea 75/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinta familială P+E, aleea Vidraru nr. 26.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuința familială P+E, aleea Vidraru nr. 26

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D.- pentru locuința familială , P+E, aleea Vidraru nr. 26

Analizând Referatul nr.9306 /43/. 10.02.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D.- pentru locuință familială P+E. aleea Vidraru nr.26;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

nr. 82335/4852/06.01.2005 . precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

Art.l, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință P+E, aleea Vidraru nr. 26, beneficiar Horvath Ladislau, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, regimul de construire, alinierea, organizarea incintei, posibilitatea racordării Ia utilități , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.82335/4852/06.01.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .


Nr. 75 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)