Hotărârea nr. 747/2005

Hotărârea 747/2005 - Transcrierea unui contract de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind transcrierea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind transcrierea contractului de inchiriere nr. 921/1995 de pe S.C. Conis Impex S.R.L. pe S.C. Magbar SRL. -proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea, Florin Stamatian, Petric Mircea, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1819/453/19.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transcrierea contractului de inchiriere nr.921/1995 de pe S.C. Conis Impex S.R.L. pe S.C. Magbar S.R.L., pentru spațiul cu alta destinație, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. G. Baritiu nr.14, pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr.550/2002;

Reținând avizul Comisiei mixte si al comisiei de specialitate ;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. 2 lit.”h” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1- Se aproba transcrierea contractului de inchiriere nr.921/1995 de pe S.C. Conis Impex S.R.L. pe S.C. Magbar S.R.L.,pana la vanzarea spațiului prin licitație publica in baza Legii 550/2002.Contractul inceteaza de drept la vanzarea spațiului prin licitație publica, in baza Legii nr.550/2002.

ART.2- Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția eNr. 747 din 25 octombrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)