Hotărârea nr. 746/2005

Hotărârea 746/2005 - Extinderea spatiului detinut de Partidul Democrat în imobilul situat în municipiului Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind extinderea spațiului detinut de Partidul Democrat in imobilul situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.2

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind extinderea spațiului detinut de Partidul Democrat, Organizația Județeană Cluj - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor Palfi Carol, Horea Florea, Florin Stamatian, Mircea Petric;

Analizând Referatul nr.1812 din data de 19.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune extinderea spațiului detinut de Partidul Domocrat Organizația Județeană Cluj, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.2'?

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2 lit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aproba extinderea spațiului situat in municipiul Cluj-Napoca B-dul Eroilor nr.2 detinut de Partidul Democrat, Organizația Județeană Cluj, in baza contractului de închiriere nr. 2591/2005, cu suprafața de 16,75 mp.

Art.2 - Termenul închirierii este pana la data de 04.04.2007.

Art.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

Nr. 746 din 25 octombrie 2005 (Hotarea a fost adoptata cu 23 voturi)