Hotărârea nr. 744/2005

Hotărârea 744/2005 - Transcrierea si prelungirea contractului de asociere pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind transcrierea si prelungirea contractului de asociere pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr 5.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea transcrierii si prelungirii unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Palfi Carol si Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 1810 din 19.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transcrierea contractului de asociere nr. 168/26.10.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5 de pe S.C. Natal Comimpex SRL pe S.C. TGH COM SRL si prelungirea acestuia pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr. 550/2002;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit”x” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l -Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 168/26.10.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5 si transcrierea acestuia de pe S.C. Natal Comimpex SRL pe S.C. TGII COM SRL.

ART.2 - Se stabilește o cota de asociere lunara de 500 lei (RON) indexabila cu rata inflației.

ART.3 - Durata asocierii este pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de 2 ani.Contractul inceteaza de drept la momentul vanzarii spațiului in baza Legii nr. 550/2002 ART.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.


Nr. 744 din 25 octombrie 2005 (Hotararca a fost adoptata cu 23 voturi)