Hotărârea nr. 743/2005

Hotărârea 743/2005 - Prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu Panta Virginia;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea contractului de asociere dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu PANTA VIRGINIA

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de asociere dintre Consiliului local si PANTA VIRGINIA - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea, Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol, Petric Mircea;

Analizând Referatul nr. 1817/453/20.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca si PANTA VIRGINIA pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.51, in suprafața de 12,90 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si PANTA VIRGINIA pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca b-dul 21 Decembrie nr.51, in suprafața de 12,90 mp, cu destinația de magazin nealimentar, in următoarele condiții:


PANTA VIRGINIA se obliga :

  • a)  sa achite cota de asociere de 300 RON/luna , indexabila cu rata inflației;

  • b)  sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare, pe cheltuiala proprie si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării spațiului, dar nu mai mult de 2 ani. Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor de stat si Direcția economica.lui imobiliar

DE SED unei Tis


Nr. 743 din 25 octombrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)