Hotărârea nr. 742/2005

Hotărârea 742/2005 - Prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu Mirisan Amelica.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea contractului de asociere dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu MIRISAN AMELICA

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca, intrunit in ședința de ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de asociere dintre Consiliului local si MIRISAN AMELICA - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea, Florin Stamatian, Petric Mircea .Ștefan Dimitriu.Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1813/453/19.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca si MIRISAN AMELICA pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca str.Traian nr.15, in suprafața de 20 mp. ;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si MIRISAN AMELICA pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca str. Traian nr.15, in suprafața de 20 mp., cu destinația de atelier productie-cojocarie , in următoarele condiții:

MIRISAN AMELICA se obliga :

  • a)  sa achite cota de asociere de 170 RON (1.700.000 ROL/luna), indexabila cu rata inflației;

  • b)  sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare,pe cheltuiala proprie si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr.550/2002, dar nu mai mult de 2 ani.Contractul inceteaza de drept la data vanzarii spațiului in baza Legii nr.550/2002.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului

imobiliar de stat si Direcția economica .Nr.742 din 25 octombrie 2005 (Hotarea a fost adoptata cu 23 voturi)