Hotărârea nr. 741/2005

Hotărârea 741/2005 - Prelungirea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Alfa Global Solutions SA.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea asocierii dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC ALFA

GLOBAL SOLUTIONS SA

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința ordinara.

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de asociere dintre Consiliului local si SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea, Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol, Petric Mircea;

Analizând Referatul nr. 1816/453/20.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere dintre Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca si SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 34, in suprafața de 48,19 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca b-dul Eroilor nr. 34, in suprafața de 48,19 mp, cu destinația de magazin nealimentar, in următoarele condiții:

SC ALFA GLOBAL SOLUTIONS SA se obliga:

  • a)  sa achite cota de asociere de 2.500RON/luna, indexabila cu rata inflației;

  • b)  sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare, pe cheltuiala proprie, si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării spațiului, dar nu mai mult de 2 ani. Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar

de stat si Direcția economica .


Nr. 741 din 25 octombrie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi)