Hotărârea nr. 740/2005

Hotărârea 740/2005 - Aprobarea extinderii unei locuinte din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind extinderea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr.895 din 20.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune aprobarea extinderii unei locuințe din fondul locativ de stat, pentru d-na. GOROG VERES BEATRIX ZSUZSANNA, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gorunului nr.4 ap.32;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se aprobă extinderea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Gorunului nr.4 ap.32. pentru d-na.GOROG VERES BEATRIX ZSUZSANNA, având următoarea structură locativă: 1 cameră = 17,77 mp., 1 bucătărie = 7,76 mp. comun 3,08 mp., cămară = 1,82 mp., comun 0,73 mp., baie = 4,20 mp., comun 1,68 mp., vestibul = 6,24 mp., comun 2,50 mp., debara = 1,60 mp., comun 0,64 mp.

ART 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 740 din 25 octombri (Hotărârea a fost adoptau 23 voturi)

Contrasemnează: