Hotărârea nr. 739/2005

Hotărârea 739/2005 - Prelungirea unui contract de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat “locuință de necesitate”, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Fcrdinand nr.4, ap.28 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 887 din 20.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat “locuință de necesitate”, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr.4, ap.28, pentru d-na. OLTEAN MARIA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a “locuinței de necesitate”, situată în municipul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr.4. ap.28, până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de data de 08.04.2006, pentru d-na. OLTEAN MARIA.

Art.2 Contractul de închiriere încetează de drept la restituirea locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.