Hotărârea nr. 736/2005

Hotărârea 736/2005 - Schimbarea destinatiei din cămară în baie, pentru ap. nr. 2, str. Ilie Măcelaru nr. 18.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației din cămară în baie, pentru ap. nr.2, str. Ilie Măcelaru nr.18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind schimbarea destinației din cămară în baie pentru ap.2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr.18, ap.2 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 889 din 20.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune schimbarea destinației din cămară în baie pentru ap.nr.2, situat în str. Ilie Măcelaru nr.l 8, pentru d-uI.VINTILĂ TRA1AN;

Reținând prevederile H.G. nr.l275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.l 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă schimbarea destinației din cămară în baie pentru ap. nr.2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr.18, pentru d-ul.VINTILĂ TRAIAN.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.