Hotărârea nr. 735/2005

Hotărârea 735/2005 - Transcrierea unui contract de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transcrierea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea unui contract de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul.21 Decembrie 1989 nr.36, ap. 10 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor: Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Alexandru Cordoș, Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 886 din 20.10.2005 al Direcției fondului imobiliar dc stat, prin care se propune transcrierea contractului de închiriere pentru locuința din fondul locativ de stat situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul.21 Decembrie 1989 nr.36, ap. 10, pentru d-na.MOGA AURORA EUGENIA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. “f” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă transcrierea contractului de închiriere pentru apartamentul situat în municipul Cluj-Napoca, B-dul.21 Decembrie 1989 nr.36, ap. 10, pentru d-na. MOGA AURORA EUGENIA.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.