Hotărârea nr. 731/2005

Hotărârea 731/2005 - Transferul din proprietatea privată a Statului Român, în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal a unei părti din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Mihai Viteazul nr. 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transferul din proprietatea privată a Statului Român

în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr.l

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr.l din proprietatea privată a statului în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.66258/452/19.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transmiterea dreptului de proprietate al statului asupra unei părți din acest imobil în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 1334/2000 pentru completarea anexei la O.U.G.nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, aprobată cu completări prin Legea nr.66/2004, modificată prin Titlul III din Legea nr.247/2005;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale H.G.nr. 1334/2000 pentru completarea O.U.G.nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din Românânia, aprobată cu completări prin Legea nr.66/2004, modificată prin Legea nr.247/2005, ale Notei de constatare nr.57/14.05.2002 și ale adresei nr.437/C/29.08.2005 emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al. 2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea din proprietatea privată a statului și folosința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal: apartamentele nr. 2,3,6,8,9,17, identificate prin nr.top.773/11, 773/III, 773/VI, 773/VIII, 773/IX, 773/XVII, înscrise în C.F.ind.nr.136078, cu părțile indivize comune înscrise în C.F.col.nr. 136077.

Art.2. Restituirea în natură a imobilului menționat se va face în starea în care se află la data întocmirii protocolului de predare-primire, care se va încheia în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.83/1999, aprobată cu completări prin Legea nr.66/2004, modificată prin Legea 247/2005, între deținătorul actual al imobilului. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin primar și secretar și Eparhia Reformată din Ardeal, în temeiul documentației care a stat la baza întabulării imobilelor în Cartea Funciară.

Nu fac obiectul retrocedării apartamentul nr.l8, predat la Loteria Națională și apartamentele vândute și cota parte aferentă din terenul curții.

Art.3. In protocol se va menționa obligația noului proprietar de a respecta prevedrile

legale privind protecția chiriașilor.

Direcția fondului


EDIN/ÎĂ,


ZĂ:

CIPIULUI,

ĂArt.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează imobiliar de stat, Direcția economică și Serviciul juridic contencios.


Nr.731 din 25 octombrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)