Hotărârea nr. 73/2005

Hotărârea 73/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinta familială D+P+E, str. Mihai Românul f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru locuința familiala D+P+E,str. Mihai Romanul f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D.- pentru locuința familiala , D+P+E, str. Mihai Romanul f.n.

Analizând Referatul nr.8923/ 43 / 08.02.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D.- pentru locuință familială D+P+E, str. Mihai Românul f.n.. corelat cu PUD aprobat prin HCL nr.446/2004, pentru beneficiar Trofin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 21/4865/20.01.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

HOTĂ R Ă Ș T I

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință D+P+E, str.Mihai Românul f.n., beneficiar Ruda I Jviu, ca documentație corelată cu PUD pentru locuință familială beneficiar Trofin aprobat prin HCL nr.446/2004. prin care sc reglementează amplasarea pe parcelă accesul, posibilitatea racordării la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului și urbanism nr.21/4865/20.01.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .


Nr. 73 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)