Hotărârea nr. 728/2005

Hotărârea 728/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobile de locuit, D+P+1E+M(P+2E+M), str. Lunii nr. 6A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru două imobile de locuit, D+P+1E+M (P+2E+M), str. Lunii nr.6A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru două imobile de locuit, D+P+1E+M(P+2E+M) str.Lunii nr.6A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.62808 din 20.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru doua imobile de locuit, str. Lunii nr.6A;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 37345/5607/14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două imobile de locuit cu D+P+1E+M(P+2E+M), str. Lunii nr.6A, beneficiar Sipoș Ioan, prin care se propune amplasarea a două corpuri de construcții pentru locuințe, cu garaje colective la parterul și parțial demisolul acestora, cu amenajări de incintă constând în alei , spațiu verde. POT= 35% și CUT= 0,99 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.37345/5607/14.07.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.