Hotărârea nr. 721/2005

Hotărârea 721/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 215/2005 (alocarea sumei de 350.000 lei pentru executarea unor lucrări de reparare, modernizare si dotare a sălilor de operatii si a sectiei de Ortopedie si Traumatologie)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.215/2005( alocarea sumei de 350.000 RON pentru executarea unor lucrări de reparare, modernizare și dotare a sălilor de operații și a secției de Ortopedie și Traumatologie)

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca , întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.215/2005 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 71923 din 12.10.2005 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Hotărârii nr.215/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin.2 lit. “d“ și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică articolul I din Hotărârea nr.215/2005 care va avea următorul cuprins:

“Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 350.000 lei RON de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea unor lucrări de reparare, modernizare și dotare a sălilor de operații și a secției de Ortopedie și Traumatologie.” .

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția

tehnică și Direcția economică.


Nr.721 din 25 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)
/ȘEDINȚĂ,


Contkăse