Hotărârea nr. 718/2005

Hotărârea 718/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 29/2005 (aprobarea participării în parteneriat regional Cluj-Maramures la obtinerea unei finantări nerambursabile în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică si Socială, Componenta Infrastructura de Afaceri si aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate „Incubator de afaceri Cluj-Napoca”, care face parte integrantă din „Reteaua Regională de incubatoare si centre de Nord-Vest” (eRBN Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 29/ 2005 ( aprobarea participării în parteneriat regional Cluj-Maramureș la obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică și Socială, Componenta Infrastructura de Afaceri și aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate " Incubator de afaceri Cluj -Napoca", care face parte integranta din „Rețeaua Regională de incubatoare și centre de promovare a afacerilor în Regiunea de Nord-Vest ” (eRBN Cluj-Napoca))

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea. Hotărârii. nr. . 29/2005 (aprobarea participării în parteneriat regional Cluj-Maramureș la obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică și Socială, Componenta Infrastructura de Afaceri și aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate „Rețea Regională de incubatoare și centre de promovare a afacerilor în Regiunea de Nord-Vest, Cluj-Napoca" (eRBN Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70647/445/ 06 octombrie 2005 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 29/2005;

In urma dezbaterilor care au avut loc si văzând și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 29/2005, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Incubator de afaceri Cluj - Napoca " , care face parte integranta din „Rețeaua Regională de incubatoare și centre de promovare a afacerilor în Regiunea de Nord-Vest” . (eRBN Cluj-Napoca);

Art. 2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivii de investiții: " Incubator de afaceri Cluj - Napoca " , care face parte integranta din hotărâre și „Rețeaua Regională de incubatoare și centre de promovare a afacerilor în Regiunea de Nord-Vest ”, (eRBN Cluj-Napoca).

Art. 3. Se aprobă co-finanțarea investiției în valoare de 465 000 euro echivalent 1 809 873 RON, la cursul din luna octombrie 2004 (exclusiv TVA).

Art. 4. Se aprobă contractul de parteneriat la nivel regional între Consiliul local Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj și Consiliul loca! Baia Mare , conform Legii nr. 215/2001, art.38 litera y, și împuternicește primarul să reprezinte Consiliul Local, conform Legii nr. 215/2001, art.67 alin.(l) în vederea aplicării la Programul de finanțare PHARE 2004-2006 - Coeziune Economică și Socială, componenta Infrastructura de Afaceri, conform Ghidului de Finanțare.


Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează DirecțitrTnvățământ, cultură; Direcția domeniului public și privat, Direcția tehnică și Direcții                     j


Nr. 718 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)PRE Av. A


INIE DE ȘEDINȚĂ, lăand lise


?ontra4emn/ează i ecretițrul municipiului, r. Mircta Jorj


a Jorj


M UN ICI PI UL CL U J-NAPOC A

DIRECȚIA TEHNICĂ

NR. 70647 /445/ 06 OCTOMBRIE 2005


APROBAT PRIMAR, EMIL BOCREFERAT

privind aprobarea modificării hotărârii de Consiliul local nr. 29 din 25 ianuarie 2005 privind aprobarea participării în parteneriat regional Cluj-Maramureș la obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică și Socială, Componenta Infrastructura de Afaceri și aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate „Rețea Regională de incubatoare și centre de promovare a afacerilor în Regiunea de Nord-Vest, Cluj-Napoca” (eRBN Cluj-Napoca)

în vederea acordării unui sprijin investițional pentru dezvoltarea regională, PHARE finanțează proiecte de dezvoltare elaborate în cadrul fiecărei regiuni și care, printre altele, au în vedere îmbunătățirea infrastructurii de afaceri prin înființarea unei rețele de incubatoare de afaceri la nivel regional. în acest scop, s-a hotărât participarea în parteneriat Cluj - Maramureș în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile pentru înființarea a două incubatoare de afaceri în municipiile reședință de județ care să se constituie în pilonul unui lanț de incubatoare la nivelul Regiunii de Dezvoltare de Nord-Vest.

Deoarece termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul acestui program este 14 octombrie 2005 ora 16n0, la Ministerul Integrării Europene, București, se impune analizarea de către Consiliul Local în vederea aprobării documentelor anexe la cererea de finanțare:

copie a aprobării Studiul de Fezabilitate emisă de către autoritățile abilitate, conform noilor reglementări.

originalul Acordului de Asociere dintre organizația solicitantă și partenerii în proiect -Contractul de Parteneriat precum și împuternicirea primarului ca reprezentant al beneficiarului;

aprobarea co-finanțării de 15% din bugetul proiectului care este de 3 275 109 Euro pentru locația din Cluj Napoca.

Prin II.C.L. nr. 19/2005, Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca a aprobat la Cap. 63.02./B poz. 12 realizarea obiectivului de investiții “Incubator de afaceri în municipiul Cluj -Napoca ”ce urmează a fi finanțat din fonduri PHARE.

în vederea realizării “Incubatorului de afaceri'*, cu fonduri Phare, prin H.C.L. nr. 838/24.11.2004 si H.C.J. nr. 180/18.11.2004 s-a aprobat asocierea între Consiliul Județean Cluj și Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca pentru o suprafață de teren de 5.000 mp în vederea construirii unei clădiri cu destinația Incubator de afaceri.

Construcția incubatorului se va dezvolta pe 4 nivele: subsol, parter și două etaje, grupate în jurul unui spațiu central.

Indicatorii tehnico-economici s-au modificat datorită faptului că s-a decis construirea a două clădiri „gemene" în cele două locații.

Astfel:

Denumire caracteristici

U.M.

Total eRBN Cluj Napoca

Aria construită

mp

1.333

Aria construită desfășurată

mp

6.095

Aria utilă

mp

4282.14

Volum construit

mc

23.837

Regim de înălțime

S+P+2

Alei pietonale

mp

805

Accese carosabile+parcări

mp

1686

Locuri de parcare

nr.locuri

53

Zone verzi

mp

2.176

Nr crt.

Date privind forța de muncă ocupată după realizarea investiției

eRBN Cluj Napoca

3.1

Total personal estimat

20

din care: personal de execuție

20

3.2

Locuri de muncă nou create

120

din care: - personal administrativ

20

-personal IMM-uri

100

Denumire indicator tehnico - economic

UM

eRBN Cluj Napoca

Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA)

mii lei /

euro

126.938.459/

3.261.355

din care: C+M (exclusiv TVA)

mii lei /

euro

105.871.732/

2.720.100

Anul de investiție

Indicator tehnico-economic

UM

eRBN Cluj Napoca

Anul 1

Valoare totală, din care: C+M

mii lei /

euro

38.081.538/

978.407

31.761.520/

816.030

Anul II

Valoare totală, din care:

C+M

mii lei /

euro

76.163.075/

1.956.813

63.523.039/

1.632.060

Anul III

Valoare totală, din care: C+M

m i i le i /

euro

I2.ffl3.846/

• 3261^

10.587.173/

272.010

Capacități

Unități fizice

Total eRBN

Săli curs

nr

1

Birouri

nr

34

Biblioteci

nr

1

Ateliere

nr

2

Săli conferință

nr

1

Spații de promovare, expozițional

nr

2

Alei pietonale

mp

1.134

Accese carosabile+parcări

mp

3.260

Locuri de parcare

nr.locuri

130

Zone verzi

mp

1.808

Investiția este necesară și oportună deoarece își propune rezolvarea problemelor identificate în Planul Național de Dezvoltare, și anume slaba dezvoltare a sectorului IMM-urilor față de cel al UE ca și față de alte economii aflate în tranziție (vezi Raport asupra SF - pag.25-27), și realizează o economie la bugetul local de 85% prin finanțarea prin Programul PHARE a acestei investiții.

Valoarea totală a investiției eRBN Cluj Napoca..................127.473.792 /3.275.109 mii lei/euro

Din care :

- costuri neeligibile

- din surse proprii ................................................6.815.592 / 175.109 mii lei/euro '

costuri eligibile

din Fondul bugetului local ..................................18.098.730/ 465.000 mii lei/euro

din Fondul Național............................................25.639.86 7 / 658.750 mii lei/euro

din Fondul PHARE...’.........................................76.919.603 /1.976.250 mii lei/euro

Incubatorul va funcționa în strânsă corelare cu instituțiile de învățământ superior din municipiu și oferă un mediu propice inițierii unor activități productive pentru întreprinzătorii mici și mijlocii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem promovarea unui proiect de H.C.L. în vederea aprobării acestui Studiu de fezabilitate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. '?-/£ /2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“ INCUBA TOR DE A FA CERI IN MUNICIPIUL CL UJ-NAPOCA “

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca si Consiliul Județean Cluj

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

PARTENER: Consiliul Județean Cluj

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj - Napoca, str. Tăietură Turcului f.n.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general exclusiv TVA este:

Paloarea totală a investiției eRBN Cluj Napoca..................127.473.792 / 3.275.109 mii lei/euro

Din care:

- costuri neeligibile

- din surse proprii ............................................6.815.592 / 175.109 mii lei/euro

costuri eligibile

din Fondul bugetului local ..................................18.098. 730 / 465.000 mii lei/euro

din Fondul Național............................................25.639.867 / 658. 750 mii lei/euro

din Fondul PHARE.............................................76.919.603 /1.976.250 mii lei/euro

Regim înălțime = 4 nivele

S construită = 1.333 mp ; S desfășurată = 6.095 mp; Aria utilă: 4.282,14 mp, Durata de realizare a investiției: 20 luni

Finanțarea investiției: 85% Finanțare nerambursabilă (75% PHARE, 25% Fondul Național) și 15% de la bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.