Hotărârea nr. 716/2005

Hotărârea 716/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivului de investitii „Modernizare W.C. public P-ta. Unirii, municipiului Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare W.C. public P-ta Unirii, municipiul Cluj -Napoca ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare W.C. public P-ta Unirii, municipiuluiuj- Napoca ” -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52.338 din 25.07.2005 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare W.C. public P-ta Unirii, municipiul Cluj-Napoca

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: “Modernizare W.C. public P-ta Unirii, municipiul Cluj - Napoca ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 716 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. 716/2005


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare W.C. public P-ta Unirii, municipiul Cluj -Napoca ”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj - Napoca, P-ta Unirii nr. 1

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general inclusiv TVA este:

VALOARE DEVIZ GENERAL                  198.107 lei ( RON )

Din care C+M


174.682 lei (RON)

  • * Suprafața construită: Sc=58,14 m.p.

  • * Suprafața desfășurată: Sd=58,14 m.p.

*Suprafața utilă:       Su=53.00m.p.

*Numarul de niveluri: 1 (subsol)

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTORSORIN APOST