Hotărârea nr. 713/2005

Hotărârea 713/2005 - Transferul din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea Episcopiei Unitariene din Cluj-Napoca a unei părti din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21, colt cu str. Andrei Saguna nr. 20.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transferul din proprietatea privată a Statului Român

în proprietatea Episcopiei Unitariene din Cluj Napoca a unei părți din imobilul situat

în municipiul Cluj-Napoca, str.David Francisc nr.21 colț cu str.Andrei Șaguna nr.20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiu! Cluj-Napoca str.David Francisc nr.21 colț cu str.Andrei Șaguna nr.20, din proprietatea privată a statului în proprietatea Episcopiei Unitariene din Cluj, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.66878/452/04.10.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transmiterea dreptului de proprietate al statului asupra unei părți din acest imobil în favoarea Episcopiei Unitariene din Cluj, în conformitate cu Decizia nr.456/17.12.2004 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, rămasă irevocabilă prin Sentința civilă a Curții de Apel Cluj nr.314/2005 pronunțată în dosar nr. 1.17.7/2005;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, O.U.G.nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată și modificată prin Legea nr.501/2002 și Legea nr.247/2005, ale Deciziei nr.456/17.12.2004 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al. 2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea din proprietatea privată a statului și folosința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Episcopiei Unitariene din Cluj a apartamentelor nr.l, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 23, 25 identificate prin nr.top.675/2/l/1,676/1/1; 675/2/1/111,676/1/111; 675/2/1/IV, 676/1/IV; 675/2/l/VI,676/l/VI; 675/2/l/VlII,676/l/VIII; 675/2/l/X,676/l/X; 675/2/l/XI,676/l/XI; 675/2/l/XV,676/l/XV;675/2/l/XVI,676/l/XVI,675/2/l/XXIII,676/l/XXIII,675/2/l/XXV,676/l/XXV; înscrise în C.F.ind.nr.123742 din imobilul situat în Cluj-Napoca str. David Francisc nr.21 colț cu str.Andrei Șaguna nr.20, cu părțile indivize comune înscrise în C.F.col.nr. 123741 și cota corespunzătoare de 44,56% din terenul curții, identificat prin nr.top.675/2/2, 676/2, înscris în C.F.nr.l23742A, în conformitate cu Decizia nr.456/17.12.2004 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Art.2. Restituirea în natură a părții din imobilul menționat se va face în starea în care se află la data întocmirii protocolului de predare-primire, care se va încheia în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.94/2000, aprobată și modificată prin Legea nr.501/2002 și ale Legii nr.247/2005, între deținătorul actual al imobilului - Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. reprezentat prin primar și secretar și Episcopia Unitariană din Cluj Napoca, în temeiul înscrierii imobilului în Cartea Funciară.

Nu fac obiectul retrocedării apartamentele vândute și cota parte aferentă din terenul curții.

Art.3. In protocol se va menționa obligația noului proprietar de a respecta^ prevederile legale privind protecția chiriașilor.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează^jDir^dția fondului imobiliar de stat, Direcția economică și Serviciul juridic contencios.


T&QE ȘEDINȚĂ,


Nr.713 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)