Hotărârea nr. 712/2005

Hotărârea 712/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 401/2005, (alocarea sumei de 6.000 lei Fundatiei cultural folclorice „Datina” pentru acoperirea cheltuielilor de cazare si masă a Ansamblului coral-coregrafic din orasul Lugo, Italia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 401/2005, (alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 ROL) Fundației cultural folclorice “Datina” pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și masă a Ansamblului coral-coregrafic din orașul Lugo, Italia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 401/2005, referitor la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă a Ansamblului coral - coregrafic din orașul Lugo, Italia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor Molnos Lajos, Eugen Pop, Maria Dulcă, Horea Florea;

Analizând Referatul nr. 49227/27.07.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care sc propune modificarea Hotărârii nr. 401/2005, referitor la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă a Ansamblului coral - coregrafic din orașul Lugo, Italia, în sensul alocării sumei de 6.000 lei (60.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005, Fundației cultural-folclorice Datina, sumă ce va fi folosită pentru acoperirea cheltuielilor privind deplasarea la festivalul de toamnă organizat de Asociația Românilor din Italia și pentru acoperirea parțială a cheltuielilor turneului tradițional cu ocazia Sfintelor sărbători de Crăciun pe la centrele culturale și bisericile românești din câteva țări din Europa, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Hotărârea nr. 401/ 2005, care va avea următorul cuprins: Art.l. „ Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei (60.000.000 ROL) de la bugetul local pe anul 2005 Fundației cultural-folclorice Datina pentru acoperirea cheltuielilor privind deplasarea grupului folcloric Datina la festivalul de toamnă organizat de Asociația Românilor din Italia și pentru acoperirea parțială a cheltuielilor turneului tradițional cu ocazia Sfintelor sărbători de Crăciun pe la centrele culturale și bisericile românești din câteva țări din Europa, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca”.

ia


Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează învățământ, cultură și Direcția economică.


Președinte de ședințq

Av. Alin Păunei

Nr. 712 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Contrasemnează:/

Secretarul municițfi'ului, . Mirce^ Jorj