Hotărârea nr. 711/2005

Hotărârea 711/2005 - Avizarea unei documentatii, conform H.G. nr. 838/1991 (în favoarea SCIFCAR – S.A: Cluj).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind avizarea unei documentații, conform HG nr.834/1991

(în favoarea SCIFCAR -S.A. Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind avizarea unei documentații întocmită conform HG nr.834/1991 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69289 din 04.10.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune avizarea documentației pentru obținerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str.Sobarilor nr.36A, str.Cheile Baciului f.n. și str.Cojocnei nr.93-97, întocmită în baza HG nr.834/1991, în favoarea SCIFCAR SA Cluj;

Reținând prevederile HG nr.834/1991, a adresei nr.50807/42 din 09.12.1998 a Consiliului județean Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”h“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se avizează favorabil documentația pentru obținerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor situate în municipiul Cluj-Napoca, str.Sobarilor nr.36A, str.Cheile Baciului f.n. și str.Cojocnei nr.93-97, întocmită în baza HG nr.834/1991, în favoarea SCIFCAR SA Cluj, cu precizarea vecinătăților asupra acestor amplasamente.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.Nr. 711 din 11 octombrie 2005 (Flotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)