Hotărârea nr. 710/2005

Hotărârea 710/2005 - Revocarea Hotărârii nr. 268/2004 si rezilierea contractului de concesiune nr. 25397 din 14.04.2004.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii nr.268/2004 și rezilierea contractului de concesiune nr.25397 din 14.04.2004.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.268/2004 și rezilierea contractului de concesiune nr.25937 din 14.04.2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68667 din 29.09.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 268/2004 și rezilierea contractului de concesiune nr.25397 din 14.04.2004;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se revocă Hotărârea nr.268/2004 și se reziliează contractul de concesiune nr.25937 din 14.04.2004.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 710 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)