Hotărârea nr. 71/2005

Hotărârea 71/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte familiale P+E+M, str. Eugen Lovinescu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe familiale P+E+M Strada Eugen Lovinescu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuințe P+E+M - strada Eugen Lovinescu, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5508/431/26.01.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe P+E+M - strada Eugen Lovinescu -beneficiar Florian Florin.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 66419/ 4629/ 43/ 14.10.2004. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor ari. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,


Secretarul

Jr. Mircca Jorj


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe P+E+M -strada Eugen Lovinescu - beneficiar Florian Florin, prin care se reglementează se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, regimul de aliniere la 5,0 m. de traseul străzii, regimul de înălțime P+E+M. parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități. P.O.T. = 20% și C.U.T. = 0,4 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 66419/ 4629/ 43/ 14.10.2004,

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 71 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)