Hotărârea nr. 708/2005

Hotărârea 708/2005 - Aprobarea modificării Hotărârii nr. 505/2005.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 505/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 524 19.07.2005 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.65519 /43/ 19.09.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 505/2005:

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 44113/ 5495/ 30.06.05, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.'"k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

H O T Ă R Â Ș T E :

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 505/2005 privind regimul de înălțime al imobilului dotâri/servicii și locuințe, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. E. Grigorescu nr. 126. beneficiar SC CHIM & MAR CONSTRUCȚII SRL. respectiv P+3E și S+P+5E. precum și avizul . Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism 44113/5495/30.06.2005.