Hotărârea nr. 705/2005

Hotărârea 705/2005 - Aprobarea Avizului de principiu nr. 5811/22.09.2005 al Comisiei tehnice de amenajare a terotoriului si urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Avizului de principiu nr. 5811/22.09.2005 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Avizului de principiu nr.5811/22.09.2005 al Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului și urbanism-proiect din inițiativa primarului;                             .    ■ -

Analizând Referatul nr.70097/ 43/4.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Avizului de principiu nr. 5811/22.09.2005 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor ari. 38 al.2 lit.”f și "g" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Avizul de principiu nr.5811/22.09.2005 al Comisiei tehnice de amejajare a teritoriului și urbanism, cu următorul conținut:

Pe zona centrală a municipiului Ciuj-Napoca se interzice poziționarea de rețele supraterane de curent electric pentru iluminatul public sau aferente construcțiilor, cablurilor destinate telefoniei. TV Cablu-lui, etc. și. respectiv, poziționarea de structuri de susținere și ancorare pe construcții sau stâlpi.

Toate aceste elemente ale rețelelor se vor rezolva în subteran. în soluții și pe trasee realizate sau avizate de administratorii de profil, cu accesul Direcției tehnice din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. - Cu îndeplinirea urbanism și Direcția tehnică.


Nr. 705 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)