Hotărârea nr. 704/2005

Hotărârea 704/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru clãdire multifunctionalã, S+P+M, str. Teleorman nr. 16A


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire multifuncțională, S+P+M str. Teleorman nr. 16A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru clădire multifuncțională, S+P+M, str. Teleorman nr. 16A, beneficiar Crișan Adriana -proiect din inițiativa primarului:                               . _

Analizând Referatul nr.69942/ 43-1/ 4.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru clădire multifuncționala S+P+M. str. Teleorman nr. 16 A. beneficiar Crișan Adriana;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 55174/ 5702/ 18.08.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.’T" și "g" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire multifuncțională cu S+P+M, str. Teleorman nr. 16A, beneficiar Crișan Adriana, prin care se propune amplasarea unei construcții, regimul de înălțime, accesele din drumurile publice, parcările, ocuparea terenului, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr: 55174/ 5702/ 18.08.2005

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri se încredințează Direcția urbanism.Nr. 704 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)