Hotărârea nr. 701/2005

Hotărârea 701/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru 4 locuinte familiale însiruire, P+E+M, str. E. Ionesco f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 4 locuințe familiale înșiruite, P+E+M str. E. Ionesco f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, P+E+M, str. E. Ionesco f.n., beneficiar Mercea Violeta - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.69840/ 431/4.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, P+E+M, str. E. Ionesco fn. beneficiar Mercea Violeta;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 29828/ 5776/ 28.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f' și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru 4 locuințe familiale înșiruite, cu P+E+M, str.E.Ionesco f.n., beneficiar Mercea Violeta, prin care se propune amplasarea unei grupaj de construcții, amenajările de teren aferente, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 29828/ 5261 28.04.2005   .

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri se încredințează Direcția urbanism.Nr. 701 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)