Hotărârea nr. 700/2005

Hotărârea 700/2005 - Modificarea locală a unui P.U.D. locuinte, aprobat anterior prin Hotărârea nr. 848/2004, pentru imobil de locuinte cu spatii si birouri, str. Bună-Ziua f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea locala a unui PUD locuințe, aprobat anterior prin Hotărârea nr. 848/2004, pentru imobil de locuințe cu spații și birouri str.EJunâ - ziua f.n.

Consiliul local al municipiului C’luj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării locale a PI 1) -locuințe, aprobat anterior prin Hotărârea nr. 848/2004, pentru imobil de locuițe cu spații comerț și birouri, str. Bunâ-ziua f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.69551/ 43/4.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea modificării PUD locuințe, aprobat anterior prin Hotărârea nr.848/2004 pentru imobilde locuințe cu spații și birouri, str.Bunâ-ziua;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54625/ 5808/ 22.09.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit/’f' și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

Art.l. - Se aprobă modificare Plan Urbanistic de Detaliu pentru locuințe, aprobat anterior prin Hotărârea nr.848/2004, pentru imobil de locuințe cu spații și birouri, str. Bunâ-ziua, beneficiar Jakab Gheorghe, prin care se propune amplasarea a două construcții de locuințe spații și birouri, D+P+3E și D+P+2E. precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54625/ 5808/22.09.2005

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 700 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )