Hotărârea nr. 70/2005

Hotărârea 70/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă colectivă D+P+2E, str. Bâlea f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință colectivă D+P+2E Strada Bâlea f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuință colectivă D+P+2E, strada Bâlea f.nr., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 6193/431/27.01.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuință colectivă D+P+2E, strada Bâlea f.nr. beneficiar Dan luliu Gabriel.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 77323/ 4784/ 43/ 25.11.2004. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuință colectivă


D+P+2E, strada Bâlea f.nr. beneficiar Dan luliu Gabriel, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, amplasarea la 5,0 m. de la stradă și spatele parcelei, 4,5 m. de la limitele laterale, regimul de înălțime D+P+2E, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 35.0% și C.U.T. = 1.05 ADC., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 77323/ 4784/ 43/25.11.2004,

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 70 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)