Hotărârea nr. 7/2005

Hotărârea 7/2005 - Aprobarea P.U.Z. – str. Portile de Fier nr. 48 pentru Ansamblu de locuinte si dotări.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Porțile de Fier nr.48 pentru ANSAMBLU DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z.- str. Porțile de Fier nr. 48, - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 81474/43/ 08.12.2004 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.Z. - pentru Ansamblu de locuințe și dotări - str. Porțile de Fier ( zona Plopilor - Vest), Cluj-Napoca, beneficiar SC ARCADES SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 55583/3971/05.08.2003 , precum și avizul comisiei de specialitate,

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.’’k” și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă P.U.Z. și Regulamentul P.U.Z. aferent - pentru ANSAMBLU DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRI - str. Porțile de Fier nr. 48, beneficiar SC ARCADES SRL , cu Regulamentul P.U.Z. aferent, prin care se reglementează destinația zonei de amplasare: regimul de înălțime S+P+8E la S+D+P+E, amplasarea construcțiilor, accesul auto și pietonal, amenajările aferente, precum și avizul Comisie tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 55583/ 3971/ 05.08.2003,

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .




Nr. 7 din 10 ianuarie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)