Hotărârea nr. 698/2005

Hotărârea 698/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte familiale, D+P+E(M), Colonia Borhanci nr. 13A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru două locuințe familiale, D+P+E(M), Colonia Borhanci nr.l3A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru două locuințe familiale, D+P+E(M), Colonia Borhanci nr.l3A - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr.65359/ 43 /. 19.09.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru două locuințe familiale, D+PtE(M). Colonia Borhanci nr. 13 A.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 61021/ 5771/ 08.09.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.'*k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

H O T Â R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru două locuințe familiale, D+P+E(M), Colonia Borhanci nr.l3A, beneficiari: VOICU DOINA și CALATAN GABRIEL, prin care se reglementează amplasarea a două locuințe familiale, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 61021/5771/08.09.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 698 din 11 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)