Hotărârea nr. 697/2005

Hotărârea 697/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+1E, zona Trifoiului-vest.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+1E zona Trifoiului-vest

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PL:D - pentru locuință familială, D+P+IE , zona Trifoiului-vest - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.69628/ 431/3.10.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuința familială, D+P+IE, "zona Trifoiului-vest. beneficiar Gavris Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64538/ 5810/ 22.09.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.'T și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Ai t.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, cu D+P+IE, zona Trifoiului-vest, beneficiar Gavriș Mihai, prin care se propune amplasarea unei construcții cu D+P+IE, și amenajările de teren aferente, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64538/ 5810/ 22.09.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTĂ PE ȘEDINȚĂ.


Alin JPă lin el Tișje

! / /

Nr. 697 din 1 1 octombrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)