Hotărârea nr. 694/2005

Hotărârea 694/2005 - Îmbunătătirea activitătii de ecarisaj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind îmbunătățirea activității de ecarisaj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind necesitatea îmbunătățirii activității de ecarisaj pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.66.301 din 21.09.2005 al Direcției control, prin care se propune stabilirea unor măsuri de îmbunătățire a Centrului de Ecarisaj al R.A.D.P. Cluj-Napoca;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 155/2001 si ale Legii nr.227/2002 privind activitatea de ecarisaj;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art.38 alin.2, lit. “f” și “r” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Reamenajarea și extinderea spațiilor de cazare și tratare a câinilor în Centrul de Ecarisaj, prin recompartimentare, în vederea măririi numărului de locuri în care să fie cazați câinii fără stăpân, prinși pe străzile municipiului, după tratamentul aplicat conform Legii nr.227/2002.

Art.2. Respectarea prevederilor Legii nr.205/2004, în vederea eficientizării activității de prindere și protejare a animalelor, prin utilizarea pistoalelor cu tranchilizante și urgentarea autorizării personalului din Centrul de Ecarisaj, pentru această activitate.

Art.3. Efectuarea adopțiilor în termenul prevăzut de lege, cu titlu gratuit, în baza unor declarații de adopții întocmite conform legii.

Art.4. Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea nr. 11/2004 și Hotărârea nr.3 7/2004.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Direcția control și Centrul de Ecarisaj al R.A.D.P. Cluj-Napoca. _
Nr. 694 din 27 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)