Hotărârea nr. 693/2005

Hotărârea 693/2005 - Aprobarea gratuitătii transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficineti de Vedere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ- NAPOCA

privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru 2 cadre didactice de laLiceul pentru Deficienți de Vedere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru 2 cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr.31 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66.389/305/21.09.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru 2 cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d” și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.Se aprobă acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pe parcursul anului școlar 2005-2006, respectiv perioada 01.10.2005-15.06.2006, pentru 2 cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr.31.

Art. 2. Lista actualizată cu cele 2 cadre didactice care vor beneficia de gratuitate se va întocmi lunar de către Liceul pentru Deficienți de Vedere și va fi înaintată Serviciului protecție socială pentru avizare și apoi Direcției economice spre decontare.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încrcdințeză Direcția economică și Serviciul protecție socială.


Nr. 693 din 27 septembrie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)