Hotărârea nr. 690/2005

Hotărârea 690/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil locuintă colectivă mică, D+P+2E, str. Stejarului nr. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil locuința colectiva mică, D+P+2E, str. Stejarului nr.2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil locuința colectivă micâ,D+P+2E, str. Stejarului nr.2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65341/ 431/ 19.09.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil locuință colectivă. D+P+2E. str. Stejarului nr.2;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 14310//5772/ 08.09.2005. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr.35O/2OOI privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din L.egea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

HOTĂ RĂ Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil locuință colectivă mică, cu D+P+2E, str. Stejarului nr. 2, beneficiară :SC ROMAGNA CONSTRUCȚII , prin care se propune amplasarea unui unei construcții -locuință, cu garaj colectiv la demisol, acces din alee, spațiu verde, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 14310/5772/08.09.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea

urbanism.Nr. 690 din 27 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )