Hotărârea nr. 69/2005

Hotărârea 69/2005 - Aprobarea P.U.D. Imobil de locuit Sp+D+P+2E, str. Becas nr. 11.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Imobil de locuit Sp+D+P+2E Strada Becaș nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Imobil de locuit Sp+1)+P+2E - strada Becaș nr. 11, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5508/431/26.01.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Imobil de locuit Sp+D+P+2E - strada Becaș nr. 11. - beneficiar Cenan llie.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 66377/ 4624/ 43/ 14.10.2004. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Imobil de locuit


Sp+D+P+2E - strada Becaș nr. 11 - beneficiar Cenan llie, prin care se reglementează se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, regimul de aliniere, regimul de înălțime Sp+D+P+2E, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 34,6 și C.U.T. = 0.9 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 66377/4624/43/ 14.10.2004,

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

Jn Mircea Jori

Nr. 69 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)