Hotărârea nr. 689/2005

Hotărârea 689/2005 - Aprobnarea P.U.D. pentru showroom, hală ansamblare aparatură electronică, str. Traian Vuia nr. 227.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru showroom, hală ansamblare aparatură electronica str. Traian Vuia nr. 227

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru showroom și hală ansamblare aparatură electronică, str. Traian Vuia nr. 227 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.65799/ 43 /20.09.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru showroom și hală ansamblare aparatură electronică, str. Traian Vuia nr. 227;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 63513/5701/18.08.05, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru showroom și hală ansamblare aparatură electronică, P+E, str. Traian Vuia nr. 227 beneficiar: SC SERATEL ELECTRONICS SRL, prin care se reglementează realizarea unui sediu și activități productive nepoluante, accesul, amenajarea incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 63513/5701/18.08.2005.

Art. 2.

urbanism.
Nr. 689 din 27 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)