Hotărârea nr. 685/2005

Hotărârea 685/2005 - Transmiterea în folosintă gratuită Agentiei Nationale pentru Locuintă a terenului în suprafată de 2.100 mp si a constructie existente pe amplasament, pe durata construirii obiectivului „Bloc locuinte sociale Calea Floresti nr. 62”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a terenului în suprafață de 2.100 mp și a construcției existente pe amplasament, pe durata construirii obiectivului “ Bloc locuințe sociale Calea Florești nr. 62 “

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Ageției Naționale pentru Locuințe a terenului în suprafață de 2.100 mp și a construcției existente pe amplasament, pe durata construirii obiectivului “Bloc locuințe sociale Calea Florești nr. 62“ - proiect din inițiațiva primarului;

Analizând Referatul nr.67949 din 27.09.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a terenului în suprafață de 2.100 mp și a construcției existente pe amplasament, pe durata construirii obiectivului “Bloc locuințe sociale Calea Florești nr. 62 “;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al 2 lit “d” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 2.100 mp, situat în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 62 și a construcției existente pe amplasament, bloc 6. Terenul este identificat potrivit extrasului de Carte Funciară nr. 51537 și a nr. Topo 23931/1.

Art.2 - Terenul identificat la art. 1 face parte integrantă din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și se transmite în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe pe toată durata realizării construcției “ Bloc de locuințe - bloc 6 “, cu 54 apartamente și regim de înălțime S+P+10E.

Art. 3 - Predarea terenului și a construcției existente se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Agenția Națională pentru Locuințe. In protocol se va specifica valoarea lucrărilor executate precum și a celor care urmează a fi executate până la finalizarea lucrărilor. Protocolul va avea ca anexe următoarele piese : proiectul tehnic și detaliile de execuție, oferta S.C. Transilvania Construcții S.A., copie xerox după contractul de execuție lucrări nr. 77383/19.11.2004, copie xerox după situațiile de lucrări executate inclusiv notele de renunțare și de comandă suplimentară.

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția domeniului public si privat și Direcția economică.


Nr. 685 din 27 septembrie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 25 voturi)