Hotărârea nr. 677/2005

Hotărârea 677/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, S+P+2E+M, str. Oltului nr. 63.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective, S+P+2E+M, str. Oltului nr. 63

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil locuințe de colective, S+P+2E+M, str. Oltului nr. 63 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59369/ 43 / 29.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, S+P+2E+M. str. Oltului nr. 63;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.28751/ 5418/ 02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

II O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - pentru imobil de locuințe colective, S+P+2E+M, str. Oltului nr. 63, beneficiar: Seulean Ioan, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuințe, parcarea, spațiul verde, loc de joacă pentru copii, punct gospodăresc, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 28751/5418/ 02.06.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 677 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )