Hotărârea nr. 676/2005

Hotărârea 676/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+1E+M, str. Mircea Eliade nr. 44.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+1E+M, str. Mircea Eliade nr. 44

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+1E+M, str. Mircea Eliade nr. 44 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.59239/ 43 / 26.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+IE+M. str. Mircea Eliade nr. 44;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.39074/ 5520/30.06.2005. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, D+P+IE+M, str, Mircea Eliade nr. 44, beneficiare: Cristea Oana și Moga Daniela, prin care se reglementează amplasarea unei locuințe familiale, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 39074/ 5520/30.06.2005.

Alt. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 676 din 20 septembrie 2005

(I lotârârea a fost adoptată cu 22 voturi )