Hotărârea nr. 675/2005

Hotărârea 675/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, S+P+M, str. Câmpului nr. 190.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, S+P+M, str. Câmpului nr. 190

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială,S+P+M, str. Câmpului nr. 190 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.59538/ 43 / 29.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, S+P+M, str. Câmpului nr. 190;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 46743/5692/ 18.08.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.3'50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

H O TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - pentru locuință familială, S+P+M, str. Câmpului nr. 190, beneficiar: VARGA MIRCEA, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuință, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 46763/ 5692/ 18.08.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 675 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )