Hotărârea nr. 674/2005

Hotărârea 674/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte, D+P+2E, str. Crizantemelor nr. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HO1ĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuințe, D+P+2E, str. Crizantemelor nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil locuințe, D+P+2E, str. Crizantemelor nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.59462/ 43 /29.08.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe, D+P+2E, str. Crizantemelor nr. 2;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 45766/ 5499/ 29.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe, D+P+2E, cu 5 garsoniere - o garsonieră la parter și 4 garsoniere la etaje, str. Crizantemelor nr. 2, beneficiar: ALBUȘ DAN, prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuințe, adăpost ALA la subsol, spatii tehnice, parcarea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 45766/ 5499/ 29.06.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 674 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )