Hotărârea nr. 673/2005

Hotărârea 673/2005 - Aprobarea P.U.D. si extinderea zonei de locuinte familiale P+E la P+E+M, str. Mos Ion Roată.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu si extinderea zonei de locuințe familiale P+E Ia P+E+M, str. Moș Ion Roată

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu și extinderea zonei de locuințe familiale, UTR = L3a, L3c, cu P+E la P+E+M (max. D+P+E+M)-str. Moș Ion Roată, în corelare cu PUZ aprobat prin Hotărârea nr. 205/2004- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.59643 /43/29.08.2005, al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu și extinderea zonei de locuințe familiale, UTR = L3a, L3c, cu P+E la P+E+M, (max. D+P+E+M ), str.Moș Ion Roată;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de urbanism si amenajare a teritoriului nr.43270/5619/14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu și extinderea zonei de locuințe familiale UTR = L3a, L3c, P+E la P+E+M (max. D+P+E+M) str.Mos Ion Roată, beneficiar: Muscar loan și asociații -pentru amplasarea de construcții pentru locuințe - în corelare cu PUZ aprobat prin HCL nr.205/2004, precum si avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 43270/ 5619/ 14.07.2005.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri se încredințează Direcția urbanism.


PREȘEDINTE Av. Alin


Contrasemnează

Secretarul'municipiului. \ Jr. Mircea Jorj

Nr. 673 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )