Hotărârea nr. 672/2005

Hotărârea 672/2005 - Aprobarea P.U.D., Ansamblu de locuinte si birouri, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 67.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ansamblu de locuințe și birouri b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 67

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Ansamblu de locuințe și birouri, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 67 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63124/12.09.2095 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu - Ansamblu de locuințe și birouri, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 67, beneficiar: S.C. Akros S.R.L;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 48995/5547 din 14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit.”k” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

H O TÂRĂȘTE:

Art. 1. -


Sc aprobă Planul urbanistic de detaliu Ansamblu de locuințe și birouri pe b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 67, beneficiar: S.C. Akros S.R.L. prin care se reglementează regimul de înălțime diferențiat, de la S+P+3E pentru locuințe la S+P+7E pentru birouri, retragerea parterului la circa 1,2 - 1,5 m, față de nivelele superioare și retragerea etajelor V-Vll în unghi de 30°. In partea mediană și posterioară se vor amplasa 4 tronsoane de locuințe separate de o zonă comună cu spațiu verde, circulații și parcări pe unde se poate crea legătura pe direcția nord spre posibila prelungire a străzii 13 Septembrie. Se asigură garare și parcare pentru 74 de mașini. P.O.T.= 45% și C.U.T. = 2,4 ADC.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 48995/5547 din 14.07.2005.

Art.2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 672 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)PREȘEDI

Av. A


E DE ȘE

âunel


Șecretarul mun

\ Jr. MirceaJorj