Hotărârea nr. 67/2005

Hotărârea 67/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuintă colectivă, str. Teleorman nr. 23A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuință colectivă Strada Teleorman nr. 23.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuință colectivă S+P+2E - strada Teleorman nr. 23.A, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5507/431/26.01.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuință colectivă S+P+2E - strada Teleorman nr. 23.A - beneficiar Drîmbe Călin Liviu.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 83029/ 4811/ 43/ 06.01.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1, - Se aprobă Pianul Urbanistic de Detaliu - Locuință colectivă

S+P+2E - strada Teleorman nr. 23.A - beneficiar Drîmbe Călin Liviu, prin care se reglementează alinierea la străzile Teleorman și Ialomiței la 5.0 m. de la aliniament, distanța laterală și posterioară de 4,5 m. până la limita proprietății, regimul de înălțime S+P+2E, gararea în subsolul construcției, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 33,65 și C.U.T. = 1,0 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 83029/ 4811/43/ 06.01.2005,

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 67 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)