Hotărârea nr. 669/2005

Hotărârea 669/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru Centrala telefonică digitală Orange – birouri, spatii anexe si antenă, zona Observator-Sud.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Centrală telefonică digitală ORANGE - birouri,spații anexe și antenă zona Observator-Sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru centrală telefonică digitala ORANGE - birouri,spații anexe și antenă - proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr.63262/43/12.09.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru centrală telefonică digitală ORANGE- birouri,spații anexe și antenă,- zona Obervator-Sud;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 45026/5596/14.07.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Plănui Urbanistic de Detaliu - pentru centrală telefonică digitală ORANGE- birouri,spații anexe și antenă, beneficiar: SC ORANGE ROMANIA SA, prin care se reglementează amplasarea unui imobil D+P+2E și P+2E, amenajările incintei, parcarea/gararea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 45026/ 5596/ 14.07.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea urbanism.


Nr. 669 din 20 septembrie 2005 (Hotărârea a fost adoptata cu 22 voturi )


prevederilor hotărârii se încredințează Direcția


i/i Păunel/Tișe


Corîtrasefnnea'ză:    i

\ Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj